ANBI Status

ANBI-status Stichting Lokale Omroep Nuenen (LON)

LON is een lokale publieke omroep waarbij een bestuur (momenteel bestaande uit zes personen: Frans van Maasakkers, voorzitter; Jan van de Ven, Penningmeester; Hans Spijkerman, secretaris, Peter Schumaker, Ed Janssen, Jos Segers en Jacques Slendebroek leden) samenwerkt met ca 40 vrijwilligers. Allen doen dit onbezoldigd. De inzet van deze vrijwilligers is gericht op het maken van een (twee wekelijks) TV programma, het (dagelijks) verzorgen van informatie via TekstTV, Facebook en Website. Voor de Radio (FM) uitzending worden (wekelijks) specifieke programma-onderdelen gemaakt en uitgezonden. De realisatie van deze doelstelling richt zich inhoudelijk op Nuenen c.a. en haar gemeenschap.
Om een actueel beeld te geven van de recente door de LON uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar het bestuursverslag, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag 2016:

“In het verslagjaar 2016 heeft het bestuur zich gesteld gezien voor de zware opgave om ondanks structurele capacitaire onderbezetting op vrijwel alle terreinen van de LON-organisatie toch in staat te zijn én te blijven om een kwalitatief hoogwaardig en aantrekkelijk media product te kunnen blijven aanbieden. De onderbezetting van met name de redactie en de terugloop van het aantal vrijwilligers in het algemeen blijven voor het bestuur onderwerpen van blijvende aandacht en grote zorg.
Het integreren van het OnsBrabantnet-glasvezelnetwerk in het grote landelijke KPN-netwerk heeft in het verslagjaar een grote wissel getrokken op het financieel budget en technische organisatie van de Lokale omroep, hetgeen zal leiden heeft tot verslechtering van de vermogenspositie in 2017.
In het verslagjaar heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen aangaande de bestuurlijke toekomst van Nuenen c.a. en de mogelijkheden om daarop vroegtijdig in te spelen, met het doel de continuïteit van de Nuenense omroep te kunnen waarborgen.
In het licht van de vorming van streekomroepen zijn de contacten met bepaalde lokale omroepen in de omgeving gedurende het verslagjaar verder geïntensiveerd.
De voorbereidingen voor de invoering van de zgn. Non-liniaire MediaHub, waartoe in 2015 was besloten zijn in het verslagjaar stopgezet. Het bestuur heeft daartoe uit tactische overwegingen moeten besluiten, omdat de technische vooruitzichten alsmede de slagkracht van de OLON op dit punt het vertrouwen in de goede afloop van het ingrijpende project niet langer konden rechtvaardigen.
In 2016 is wederom veel aandacht besteed aan de goede relatie met het PBO, de samenstelling en het functioneren ervan.”
Onze ANBI-status betekent dat een financiële bijdrage of legaat verstrekt aan de LON, fiscaal wordt gefaciliteerd. Zie hiervoor de informatie/toelichting van de Belastingdienst.
Financieel bezien realiseert LON haar activiteiten met een begroting van ca €50.000,00 per kalenderjaar waarvan ongeveer €35.000,00 voor (dagelijkse)exploitatie en ca €15.000,00 voor investeringen. De dekking voor deze kosten komen uit de bronnen:
Overheid / omroepwetgeving: 25%
Opdrachten Nuenense gemeenschap: 30%
Reclame: 20%
Diversen: 25%

De LON is in het bezit van de ANBI-status sinds 7 oktober 2008 (fiscaal nummer 805282075).
Voor contact kunt u altijd het bestuur benaderen; per e-mail: bestuur@omroepnuen.nl, of schriftelijk gericht aan ons studioadres: Park 1, 5671 GA Nuenen.

 

Balans 2015

Baten en lasten 2015

balans 2014

Baten en lasten 2014