Aanpak N279 Veghel-Asten

Om de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten vlotter, slimmer en veiliger te maken, moet de huidige weg verbouwd worden. Met ongelijkvloerse kruisingen, een omleiding bij Helmond en toepassing van slimme technieken als smart mobility. Het Provinciaal Inpassingplan (PIP) met het uitgewerkte plan en de achterliggende onderzoeken en rapporten is vandaag door Gedeputeerde Staten voorgelegd aan Provinciale Staten zodat zij er een definitief besluit over kunnen nemen. De realisatie van de nieuwe weg moet in 2020 starten.

Het provinciebestuur wil bestaande knelpunten op de N279 aanpakken en de weg klaar maken voor de toekomst: bij de huidige aansluitingen en rotondes ontstaan in toenemende mate files en onveilige situaties. Deze kruisingen worden ongelijkvloers gemaakt waarmee de weg beter doorstroomt en veiliger wordt. De N279 blijft na de verbouwing een provinciale weg met 2×1 rijstroken en een snelheid van 80 km/uur. Verkeersonderzoeken met prognoses van de groei van het verkeer laten zien dat dit 2×1-profiel voor de komende jaren voldoende is om het verkeer veilig door te laten stromen. Viaducten en kunstwerken worden nu al wel zo gebouwd dat een uitbreiding naar 2×2 rijstroken in de toekomst mogelijk is zonder ingrijpende aanpassingen en zonder desinvesteringen. Door het verkeer continue te monitoren wordt in de gaten gehouden of en zo ja wanneer een uitbreiding van de weg naar 2×2 rijstroken alsnog nodig zou zijn. In Veghel zijn de problemen met de doorstroming met name tussen A50 en bedrijventerrein De Amert op dit moment al groot. Om die reden wordt de N279 in Veghel al wel uitgebreid naar 2×2 rijstroken met gelijkvloerse kruisingen.

Reageer