Extra bijeenkomst plannen Nuenen Zuid

In Nuenen Zuid, in het gebied rondom de Hongerman en het Kernkwartier, spelen meerdere ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe sporthal, maar ook een woongroep die in deze buurt woningen voor senioren wil bouwen. Daarvoor heeft de gemeente een structuurvisie opgesteld.

Structuurvisie
Een structuurvisie is een samenhangende visie op een gebied. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van nieuwe ontwikkelingen en de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Eén van de zaken die genoemd zijn is dus de bouw van een sporthal. In de plannen komt die op de plek waar nu de Mijlpaal staat. Waar nu de Hongerman staat, zou een gezondheidscentrum kunnen komen, plus de eerder genoemde seniorenwoningen/appartementen. Al deze ontwikkelingen krijgen een plek in de Structuurvisie.

Procedure
Het college heeft de concept structuurvisie vastgesteld en deze ligt nu ter inzage. Besloten is de periode waarin zienswijzen kunnen worden ingediend met één week te verlengen (7 in plaats van 6 weken). Belanghebbenden kunnen tot en met 12 november 2018 hun zienswijze (reactie, opmerkingen) indienen.
Mede op basis van de zienswijzen stellen we een definitieve structuurvisie op. Deze komt vervolgens ter besluitvorming in de gemeenteraad. De huidige planning gaat uit van vaststelling door de gemeenteraad in februari 2019.

Informatiebijeenkomst
De belangstelling voor de informatiebijeenkomst over de structuurvisie Nuenen Zuid op 1 oktober was zo groot dat de gemeente heeft besloten om twee extra informatiebijeenkomsten te organiseren. Deze bijeenkomsten zijn op:

– Dinsdag 23 oktober van 19:00-21:00 uur
– Woensdag 24 oktober van 16:00-18:00 uur

Beide bijeenkomsten vinden plaats in sporthal de Hongerman (Hoge Brake 3). Tijdens deze bijeenkomsten kunt u zich laten informeren u over de plannen en er is volop ruimte om uw vragen te stellen. Als u niet in de gelegenheid bent bij één van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn kunt u voor informatie ook contact opnemen met Menno Moen (m.moen@nuenen.nl).

Reageer