Herindeling

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Nuenen c.a., Eindhoven en Son en Breugel zijn gestart met het open overleg over gemeentelijke herindeling. In het provinciehuis vond een informatiebijeenkomst voor de colleges en raden plaats.

De provincie heeft op 12 juli jl. aangekondigd actief de gesprekken op gang te brengen tussen de gemeenten Nuenen, Son en Bruegel en Eindhoven. Met deze gesprekken start het zogeheten open overleg, zoals bedoeld in de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) Dit open overleg is er op gericht om samen met de gemeenten te verkennen of het in het belang van de inwoners gekomen tot een duurzame en bestuurskrachtige oplossing in regionaal perspectief, die op zoveel mogelijkk draagvlak kan rekenen.

De eerste ronde gesprekken start medio september. Op 28 augustus hebben GS een informatiebijeenkomst gehouden waarop de raden en colleges van de drie gemeenten zijn geinformeerd over het doel en de opzet van het pen overleg alsook de volgende formele stappen van de Arhi-procedure. Daarbij zijn afspraken gemaakt over zaken als de verslaglegging en informatievoorziening. Namens Gedeputeerde Staten zullen twee gedeputeerden de gesprekken met de gemeenten gaan voeren.

Reageer