Uitwerking Verkeersstructuurplan

In de gemeenteraadsvergadering in december van vorig jaar is het Verkeersstructuurplan ‘De ontknoping’ (VSP2) vastgesteld. Het plan was onderdeel van het raadsvoorstel over de Europalaan/ HOV2. Het VSP2 borduurt voort op een verkeersstructuurplan dat in 2009 is vastgesteld, aangepast naar nieuwe inzichten. Die nieuwe inzichten ontstonden vooral bij het het kentekenonderzoek van 2009, waardoor de verkeersstromen in Nuenen beter in beeld kwamen.

Daaruit bleek bijvoorbeeld dat ruim de helft van de verkeer op de Europalaan doorgaand verkeer is, dus verkeer dat geen herkomst en bestemming heeft in Nuenen. Dit doorgaand verkeer komt hoofdzakelijk vanaf de Collse Hoefdijk en de A270 en in mindere mate van de Smits van Oyenlaan richting Laarbeek. Daarnaast zijn de plannen voor HOV2 en Nuenen-West aanleiding om het verkeersstructuurplan uit 2009 te herzien.

VSP2; De Ontknoping
De doelstelling voor VSP2 is gelijk gebleven aan de doelstelling uit het VSP1: het verminderen van de verkeersdruk op de Europalaan door het slim benutten van bestaande infrastructuur. Dus zoeken we naar een robuuste, toekomstvaste verkeersstructuur voor Nuenen met weinig “nieuw asfalt”. Als oplossingsrichtingen zijn suggesties gedaan voor maatregelen, waarvan de belangrijkste zijn:
•  Onderzoek naar openstelling busaansluiting Geldropsedijk – A270
•  Aanleg verbindingsweg Meierijlaan – Panakkers
•  Aanleg fietsverbinding Eindhoven – Nuenen – Helmond, in samenwerking met gemeente Eindhoven, gemeente Helmond en SRE.

Meer informatie over het VSP2 en HOV is te vinden op de website www.nuenen.nl.

Planning
De genoemde suggesties voor het VSP2 zijn door de gemeenteraad vastgesteld in december 2012. Maar er zijn verkeersontwerpen nodig om ook inzicht te krijgen in kosten en exacte effecten op de verkeersstromen. Deze onderzoeken worden nu opgestart.

Als de resultaten bekend zijn, kan het VSP2 in september 2012 voorgelegd worden aan de gemeenteraad. In dat vervolgtraject worden belanggroepering en inwoners van Nuenen ook uitgenodigd om mee te praten over de toekomstige verkeerstructuur van Nuenen. Besluitvorming over daadwerkelijk uitvoering van de maatregelen volgt pas in een later stadium plaats. Dit houdt uiteraard verband met de kosten, beschikbare middelen en subsidies.

Reageer