Voorkeurslocatie tijdelijke huisvesting

Na zorgvuldige afweging is voorkeurslocatie gekozen voor tijdelijke woonruimte nieuwe én oude Nuenenaren. Het college van burgemeester en wethouders heeft het Witte-Hondpad aangewezen als voorkeurslocatie voor tijdelijke woonruimte. Het gaat om woonruimte voor acht vergunninghouders. Tegelijk is het de bedoeling dat er tijdelijke woningen voor Nuenenaren komen die nu op de wachtlijst voor urgent woningzoekenden staan. Het is de bedoeling dat op het Witte-Hondpad maximaal twintig tijdelijke woningen komen.

Gevolgd proces
De unanieme goedkeuring van de gemeenteraad op 6 juli met het projectplan Huisvesting, inburgering en participatie vergunninghouders ging vooraf. Daarin staat o.a. hoe de gemeente denkt de vergunninghouders een dak boven het hoofd te geven. Acht daarvan worden in tijdelijke wooneenheden ondergebracht. Er waren daarvoor vier locaties in beeld. Het college heeft nu dus uit die vier locaties één voorkeurslocatie gekozen.

Motivatie voorkeurslocatie en het vervolg
Er is een zorgvuldige afweging gemaakt op basis van drie criteria:

1. Beschikbaarheid: locatie moet direct beschikbaar zijn. En geen rol spelen in plannen voor de komende tien jaar.
2. Ligging: in de buurt van woonomgeving en voorzieningen; dit is positief voor integratie.
3. Capaciteit: moet groot genoeg zijn voor meerdere kleinere woningen; ook uit oogpunt van efficiëntie en kosten.

De uitgebreide en gedetailleerdere motivatie wordt op een besloten bewonersavond in september (na de vakantieperiode) besproken. Ook worden genodigden dan bijgepraat over hoe tijdelijke woonunits er uit zouden kunnen zien (géén zeecontainers!) en hoe formeel bezwaar te maken op het moment van de door het college te verlenen omgevingsvergunning. Aanwonenden en belanghebbenden krijgen gelegenheid om te vertellen hoe de openbare ruimte rondom de tijdelijke woonunits er volgens hen uit moet gaan zien. Op voorkeurslocatie Witte-Hondpad zullen de komende weken allerlei onderzoeken (archeologie, flora & fauna) plaatsvinden.

Reageer