Toezichthouders: hoe zit dat?

Wat doet een toezichthouder?
Toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving, namens de burgemeester en het college van burgemeester & wethouders.

Voorwaarde?
Een toezichthouder moet aangewezen zijn. Binnen de gemeente Nuenen zijn alle medewerkers van de afdelingen Openbare Werken en Ontwikkeling & Handhaving aangewezen als toezichthouder.

Bevoegdheid?
Op de achterkant van de toezichthouderpas staat aangegeven op basis van welke wet- en regelgeving hij of zij mag optreden. Denk hierbij aan de Algemene plaatselijke verordening (APV), Afvalstoffenverordening, Wabo of Woningwet.

Wat mag een toezichthouder?
 Een toezichthouder mag zowel gevraagd als ongevraagd iedere plaats betreden. Uitzondering: woningen mogen alleen met toestemming van de bewoner worden betreden. De burgemeester of het college van burgemeester en wethouders kan in sommige gevallen een machtiging afgeven om zonder toestemming van de bewoner een woning te betreden.
 Een toezichthouder mag zaken vastleggen (bijvoorbeeld op foto).
 Een toezichthouder mag om een legitimatiebewijs vragen wanneer dit voor de uitvoering van zijn/haar taak nodig is.
 Een toezichthouder mag inlichtingen verzamelen door inzage in zakelijke gegevens te eisen of te vorderen.
 Zijn kopieën noodzakelijk? Een toezichthouder mag spullen korte tijd meenemen.
 Een toezichthouder mag gebouwen of verpakkingen openen en monsters nemen.

Iedereen is wettelijk verplicht om medewerking te verlenen aan een toezichthouder bij de uitoefening van zijn/ haar werkzaamheden. Het is strafbaar om geen medewerking te verlenen.

 

Overige bevoegdheden en verplichtingen:
Het gebruiken van bevoegdheden als toezichthouder mag alleen wanneer dit redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van die taak. Wanneer een toezichthouder onbevoegd is om op te treden, wordt de constatering doorgegeven aan een collega die wel bevoegd is om op te treden.

Een toezichthouder is niet bevoegd om een boete uit te schrijven. Het is in veel situaties niet (direct) nodig om een boete uit te schrijven, vaak kan veel worden bereikt via een gesprek of het geven van een waarschuwing. Een toezichthouder is niet bevoegd voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten (artikel 1:6 Awb). Alleen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) kunnen een boete uitschrijven bij de constatering van een overtreding. Onze boa’s kunnen niet voor alle overtredingen boetes uitschrijven.

Het houden van toezicht is een bestuursrechtelijke aangelegenheid. In sommige gevallen handelen we vanuit een eigendomspositie. Hierop is privaatrecht van toepassing en wordt niet gehandeld als toezichthouder.

Het dragen van een legitimatiebewijs bij de uitoefening van de taak als toezichthouder is verplicht. U kunt een toezichthouder vragen naar zijn of haar toezichthouder pas.

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft of als u iets wilt melden, dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl.

Reageer